Overzicht

Locatie: Gouda

Sollicitatie deadline: 16-8 om 14:00 uur

De projectleider richt zich op het realiseren van strategische en tactisch, multidisciplinaire projecten en bestuursopdrachten met een onzeker eindresultaat en meerdere belanghebbenden.

Kerntaken

 • initiëren, coördineren en evalueren van grote, complexe , multidisciplinaire technische projecten
 • betrekken van en afstemmen met bewoners en belanghebbenden door onder andere particpatietrajecten
 • analyseren van de vraag, opdracht en/of probleemstelling, concretiseren en overeenstemmen van de te behalen resultaten
 • op (laten) stellen en beoordelen van hoogwaardige (eigen) ontwerpen, begrotingen, planningen en tussentijdse rapportages en hierover informeren en adviseren richting opdrachtgever, management en verantwoordelijk bestuurder
 • bewaken, bijsturen en evalueren van (grootschalige en/of complexe) werkzaamheden (door derden); bewaken van voortgang, budget, kwaliteit en informatievoorziening
 • aanbesteden van diensten en werken aan derden
 • zorg dragen voor administratieve organisatie, en procesbewaking
 • zorgen voor kennisoverdracht naar andere medewerkers binnen en buiten de afdeling
 • functioneel coördinerende werkzaamheden met betrekking tot de projectmedewerkers.

Indicatieve contacten

 • interne en externe contacten
 • verkrijgen van medewerking
 • verkrijgen van draagvlak

Praktijkvoorbeelden:

De projectleider is verantwoordelijk voor het projectmatig definiëren, voorbereiden en realiseren van gezamenlijk overeengekomen projectopdrachten (IOO) op regiebasis. Met als beoogd resultaat dat alle projectopdrachten binnen de overeengekomen kaders van tijd, geld en kwaliteit (beleidsuitgangspunten en projectdoelstellingen) gerealiseerd zijn.

Integraal projectmanagement

Het integrale projectmanagement is gericht op het borgen van kwaliteit, draagvlak en afstemming zodat het gewenste projectresultaat behaald wordt. De projectleider is hierin project verantwoordelijk vanaf opdrachtaanname in de definitiefase t/m de oplevering aan het eind en de overdracht naar het dagelijks beheer. Hiervoor past de projectleider alle benodigde IPM (integraal projectmanagement) rollen toe.

Om de opdracht helder te krijgen zorgt de projectleider er voor dat hij in overleg met de opdrachtgever en belanghebbenden de projectuitgangspunten en doelstellingen zo duidelijk en eenduidig mogelijk krijgt. De projectleider is er voor verantwoordelijk dat de vraag achter de vraag duidelijk is zodat het uiteindelijke projectresultaat een invulling geeft aan de kern van de projectaanleiding en dat hierover overeenstemming is.

Projectbeheersing

De projectbeheersing is gericht op het beheersen van de risico’s en alle beheersaspecten (tijd, kwaliteit, geld, communicatie, organisatie en informatie) van het project. De projectleider is verantwoordelijk voor het identificeren en beheersen van (mogelijke) integrale risico’s die invloed hebben op het overeengekomen projectresultaat. Daar waar nodig wordt in overleg met de opdrachtgever aanpassingen gedaan in de aanpak of uitgangspunten om resultaten te behalen.

Omgevingsmanagement en participatie.

Bij omgevingsmanagement en participatie is het de taak van de projecteider om de relatie met de omgeving en stakeholders in balans te houden gedurende het project. Hierin is de projectleider dus verantwoordelijk voor het contact met de omgeving.

De projectleider draagt (mede) zorg voor het creëren van begrip en draagvlak voor gemeentelijke uitgangspunten als mede het behartigen van de belangen van burgers en andere stakeholders. Daar waar mogelijk betrekt de projectleider burgers en belanghebbenden voor participatie in een project. Zeker als het direct betrokkenen betreft. Het honoreren dan wel afwijzen van participatie inbreng wordt onderbouwd teruggegeven aan de participanten en andere belanghebbenden. Gehonoreerde oplossingen komen in het ontwerp en de contractdocumenten.

Daar waar projecten de burger direct fysiek raken, bijvoorbeeld daar openbare ruimte moet aansluiten op particulier eigendom of daar waar gewerkt moet worden aan of in particulier eigendom is de projectleider verantwoordelijk voor het verkrijgen van medewerking.

Contractmanagement

Om de risico’s die (kunnen) ontstaan tussen opdrachtgever en de markt te beheersen heeft de projectleider de verantwoordelijkheid voor de contacten en contracten met de verschillende marktpartijen

Voor de realisatiefase delegeert de projectleider taken mbt de fysieke realisatie van het project over aan het uitvoeringsteam van directievoering en toezicht. De projectleider blijft eindverantwoordelijk.

Technisch management

Om de risico’s vanuit de techniek en organisatie te beheersen heeft de projectleider de verantwoordelijkheid voor de technische en inhoudelijke inbreng in het project. Toepassing van duurzaamheidsafwegingen en LCC (lifetime cycle costs) of TCO (total cost of ownership) en het behalen van de projectdoelstellingen worden door de projectleider gebruikt als basis voor de technische oplossing. De projectleider kiest in overleg met de opdrachtgever de definitieve oplossing.

Aansturing projectteamleden / inbreng derden

Het projectteam bestaat enerzijds uit medewerker(s) vanuit de afdeling die een bijdrage leveren aan het project. De projectleider geeft altijd functioneel leiding aan deze medewerkers voor het deel van het project waarvoor ze ingezet worden. Anderzijds is inbreng nodig vanuit andere afdelingen. Hierbij kan het zijn dat deze medewerkers aan het team worden toegevoegd. Ook in deze situatie geeft de projectleider functioneel leiding voor het deel van het project waarvoor ze ingezet worden. Ook komt het voor dat input of een deelproduct gevraagd wordt aan een medewerker van een andere afdeling. Hierbij is de projectleider verantwoordelijk voor het verkrijgen van medewerking en is er geen sprake van functioneel leiderschap.

Functie-eisen

Afgeronde HBO/academische opleiding Civiele Techniek

Tenminste 5 jaar relevante (civieltechnische) ervaring waarvan tenminste 1 jaar in de rol van projectleider civiele techniek.

Kerncompetenties

 • Klantgerichtheid
 • Samenwerken
 • Resultaatgerichtheid

Functiegerelateerde competenties

 • Politiek bestuurlijke sensitiviteit
 • Plannen en organiseren
 • Communiceren
 • Flexibiliteit
 • Onderhandelen
 • Delegeren

Samenvatting vacature Freelance Projectleider Civiele Techniek

Bedrijfsnaam:  gemeente
Vestigingsplaats/Standplaats:  Nederland, NL (NL)
Functie:  Freelance Projectleider Civiele Techniek
Branche:  Unknown
Opleidingsniveau:  Onbekend
Dienstverband:  Fulltime
Aanstelling:  Onbekend